اسیدیته در روغن زیتون

اسیدیته روغن زیتون درصد اسیدهای چرب آزاد موجود در روغن، بر حسب اسیداولئیک را نشان می دهد و شاخص اصلی کیفیت روغن زیتون است. هرچه میزان آن بیشتر باشد، کیفیت روغن ضعیف تر است. با افزایش اسیدیته در روغن زیتون تلخی آن افزایش یافته و ماندگاری آن کاهش پیدا میکند. همچنین اسیدیته ی بالا در […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...